$15,000
  • Pear rubies
  • Diamond stones
  • White gold